Otisk

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje

My, Algordanza AG, shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem nebo nařízením pro účely vámi schválené nebo pouze pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR; a to v souladu s ustanoveními o ochraně údajů a ustanoveními občanského práva.

Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro provádění a zpracování našich služeb nebo které jste nám dobrovolně poskytli.

Osobní údaje jsou všechny údaje, které obsahují individuální údaje o osobních nebo faktických okolnostech, jako je jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození, věk, pohlaví, videozáznamy a fotografie. Zahrnuty jsou také citlivé údaje, jako je datum narození a úmrtí člena rodiny nebo vztah k zesnulému.

Zveřejnění a odstranění

Jako hlavní subjekt, nebo obecně jako subjekt údajů, máte právo na informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu a přenos údajů, námitky, omezení zpracování a blokování nebo vymazání nesprávných nebo nepřípustně zpracovávaných údajů.

Pokud dojde ke změnám vašich osobních údajů, prosíme o sdělení takových změn.

Máte právo kdykoli svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů odvolat. Vaše žádost o informace, výmaz, opravu, námitku nebo přenos údajů, pokud by to nezpůsobilo nepřiměřené úsilí, může být adresována na adresu uvedenou v bodě 11 tohoto prohlášení.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů námi porušuje platné zákony o ochraně údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, můžete podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. V Rakousku je za to odpovědný orgán pro ochranu údajů, v Německu bavorský státní komisař pro ochranu údajů a ve Švýcarsku komisař pro ochranu údajů v kantonu Graubünden.

Bezpečnost údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny příslušnými organizačními a technickými opatřeními. Tato opatření se týkají zejména ochrany před neoprávněným, nezákonným nebo také náhodným přístupem, zpracováním, ztrátou, použitím a manipulací s údaji.

Bez ohledu na veškeré úsilí o udržení trvale vysoké úrovně řádné kontroly nelze vyloučit možnost, že informace, které nám poskytujete prostřednictvím internetu, mohou ostatní prohlížet a používat.

Vezměte prosím na vědomí, že proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za zveřejnění informací z důvodu chyb v přenosu dat nebo neoprávněného přístupu třetími stranami, které nebyly způsobeny námi (např. hackováním emailových účtů nebo telefonů, zachycením faxů).

Použití údajů

Údaje, které nám byly poskytnuty, nebudeme zpracovávat k jiným účelům než k těm, na které se vztahuje smlouva nebo váš souhlas nebo v souladu s ustanoveními GDPR. Z toho je výjimkou použití pro statistické účely za předpokladu, že poskytnuté údaje byly anonymizovány.

Předávání údajů třetím stranám

Pro vyřízení vaší objednávky může být také nutné předat vaše údaje třetím stranám (např. krematoriím, pohřebním ústavům, partnerům a agentům, pojišťovnám, poskytovatelům služeb, kterým poskytujeme údaje atd.) nebo úřadům. Vaše údaje budou předávány pouze v souladu s GDPR, zejména za účelem vyřízení vaší objednávky nebo s vaším předchozím souhlasem.

Někteří z výše uvedených příjemců vašich osobních údajů jsou mimo vaši zemi nebo zpracovávají vaše osobní údaje mimo vaši zemi. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí odpovídat úrovni ochrany údajů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Vaše osobní údaje však poskytujeme pouze do zemí, u kterých Evropská komise rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijímáme opatření, abychom zajistili, že všichni příjemci budou mít odpovídající úroveň ochrany údajů, pro kterou uzavíráme standardní smluvní doložky ( 2010/87 / ES a / nebo 2004/915 / ES).

Oznámení úniků dat

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že porušení zabezpečení údajů bude zjištěno v rané fázi, a v případě potřeby bude okamžitě nahlášeno vám nebo odpovědnému dozorčímu orgánu, s přihlédnutím k příslušným kategoriím údajů, kterých se to týká.

Uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu deseti (10) let. Uchovávání dat po dobu deseti (10) let slouží k následnému vysledování objednávky v případě ztráty diamantu nebo pro jeho opětovné získání, díky němuž lze klienty identifikovat a kontaktovat pomocí referenčního čísla. Na konci tohoto období budou údaje anonymizovány a uloženy pro vědecký výzkum nebo statistické účely.

Cookies

Tato webový stránka používá „cookies“, aby byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

„Cookie“ je malý textový soubor, který přenášíme přes náš webový server do souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. To umožňuje, aby vás náš web rozpoznal jako uživatele při navázání spojení mezi naším webovým serverem a vaším prohlížečem. Cookies nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů našich internetových stránek. Obsah cookies, které používáme, je omezen na identifikační číslo, které již neumožňuje osobní odkaz na uživatele. Hlavním účelem cookies je rozpoznat návštěvníky webu.

Na tomto webu jsou používány dva typy cookies:

* Cookies relace: Jedná se o dočasné cookies, které zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče, dokud neopustíte náš web, a na konci vaší návštěvy se automaticky odstraní.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolit cookies pouze v individuálních případech, vyloučit přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Soubory protokolu serveru

Abychom optimalizovali tento web z hlediska výkonu systému, uživatelské přívětivosti a poskytování užitečných informací o našich službách, poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Patří k nim vaše adresa internetového protokolu (IP adresa), nastavení prohlížeče a jazyka, operační systém, odkazující adresa URL, váš poskytovatel internetových služeb a datum / čas.

Tyto údaje nejsou kombinovány se zdroji osobních údajů. Pokud zjistíme jakékoli konkrétní náznaky nezákonného použití, si vyhrazujeme právo tyto údaje následně zkontrolovat.

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“).

Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé tento web používají. Informace generované pomocí cookies o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a jsou na tomto serveru uloženy.  Je-li aktivována funkce anonymizace IP adresy, bude vaše adresa před odesláním na server zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využití webu, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s tímto webem a používání internetu provozovateli webu.  IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude sloučena s dalšími daty společnosti Google. Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči, ale uvědomte si prosím, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete také společnosti Google zabránit sbírat a zpracovávat údaje generované souborem cookie a údaje související s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a to stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu. Aktuální odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Naše kontaktní údaje

Ochrana vašich údajů je pro nás mimořádně důležitá. V případě jakýchkoli dotazů nebo odvolání nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Algordanza AG
Via Innovativa 15
7013 Domat/Ems
Švýcarsko

Tel.: 0041 81 353 74 55
Fax: 0041 81 353 74 56
info@algordanza.com

Přejít nahoru